GDPR - BIPIB vzw

Dit privacybeleid definieert en informeert de leden over de manier waarop het BIPIB vzw, hierna “de vereniging” genoemd, de aan haar doorgegeven informatie gebruikt en beschermt.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld door de vereniging, met name om te voldoen aan eventuele wijzigingen in de wetgeving, regelgeving, jurisprudentie of technologie. In een dergelijk geval wordt de datum van de update duidelijk aangegeven bovenaan dit privacybeleid. Deze wijzigingen zijn bindend voor het lid of de bezoeker van de website www.bipib.be zodra ze online zijn geplaatst. Het lid of de bezoeker wordt daarom verzocht deze geheimhoudingsverklaring regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

 

 

I. PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR – EU Verordening 2016/679 van 27avril 2016, informeert de vereniging u over de volgende punten:

 
1. Identiteit van de gegevensbeheerder

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is :
BIPIB VZW, Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek-Bever.
E-mail: [email protected].

De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn en dat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving en dit privacybeleid.

 
2. Verzamelde gegevens

De vereniging verzamelt de volgende persoonsgegevens, verkregen met toestemming van de betrokkene:

gebruikstaal, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummer(s).
In bepaalde situaties kan het bankrekeningnummer en BTW-nummer worden verzameld voor rechtspersonen.

 
3. Doeleinden van verwerking

De vereniging kan de verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verzenden van de nieuwsbrief aan de leden per e-mail of post;
 • het verstrekken van de door het lid of bezoeker gevraagde informatie of diensten, per e-mail, telefoon, post of via het contactformulier op de website https://www.bipib.be/, en afgestemd op het lid of bezoeker;
 • informatie te verzamelen waarmee de vereniging de site en de aangeboden diensten kan verbeteren (met name door middel van cookies);
 • te reageren op enquêtes voorgesteld door de vereniging;
 • aan Google Analytics, door middel van cookies, zoals uiteengezet in de disclaimer die kan worden geraadpleegd op de website van het bedrijf via de volgende link: https://www.bipib.be/pages/disclaimer
 • om het lid of de bezoeker in staat te stellen in de best mogelijke omstandigheden toegang te krijgen tot de diensten van de vereniging;
 • het lid of de bezoeker onder de best mogelijke omstandigheden toegang te verlenen tot de faciliteiten van de vereniging;
 • het lid of de bezoeker in staat te stellen toegang te krijgen tot of deel te nemen aan door de vereniging georganiseerde evenementen.
 
4. Ontvangers

De Vereniging is de enige ontvanger van de verstrekte persoonlijke informatie.
Deze informatie, in individuele of geanonimiseerde vorm, wordt in geen geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van onderaannemers, externe dienstverleners of partners waarop de vereniging een beroep doet in het kader van haar wettelijke of contractuele verplichtingen of in het kader van de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, met het oog op een volledige en gepaste dienstverlening aan het lid of de bezoeker.
Noch de vereniging, noch haar onderaannemers, externe dienstverleners of partners commercialiseren de persoonsgegevens van leden of bezoekers van de site en de vereniging.

 
5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door de vereniging slechts bewaard gedurende de tijd die overeenstemt met de doeleinden van verzameling zoals hierboven uiteengezet. In ieder geval, tenzij een andere bewaartermijn wordt opgelegd door een wettelijke of contractuele verplichting, worden gegevens niet langer dan 5 jaar bewaard.

 
6. Locatie van gegevensopslag

De Vereniging slaat gegevens op computermedia op, voornamelijk op een interne server.
De Vereniging stelt alles in het werk om de veiligheid van de gegevens te garanderen door technische en organisatorische maatregelen te nemen die voldoen aan de normen die gelden voor dit soort gegevens en bedrijven.

 
7. Rechten van het lid of bezoeker

Het lid of de bezoeker heeft de volgende rechten, in overeenstemming met de voornoemde Europese verordening:

 • Recht op toegang tot en mededeling van gegevens
  Leden en bezoekers hebben recht op toegang tot en inzage in hun persoonsgegevens die in het bezit zijn van de vereniging. Het lid of de bezoeker kan ook te weten komen hoe de vereniging aan de gegevens is gekomen en aan wie ze zijn meegedeeld. Het lid of de bezoeker kan ook een kopie vragen van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
  Gelet op de veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichting van de vereniging bij de verwerking van persoonsgegevens, worden verzoeken tot toegang en raadpleging van gegevens door leden of bezoekers behandeld mits bewijs van hun identiteit, in het bijzonder door overlegging van een elektronische of papieren kopie (voorzien van een handtekening) van hun geldige identiteitskaart. In alle gevallen is het verzoek kosteloos voor het lid of de bezoeker.
  De vereniging kan zich echter verzetten tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig of ongegrond zijn (bijvoorbeeld door hun aantal of hun repetitieve of systematische aard).
 • Recht op correctie van gegevens
  Op grond van de Europese regelgeving kunnen leden of bezoekers verzoeken om rectificatie of bijwerking van gegevens die op hen betrekking hebben en die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zijn.
 • Recht op bezwaar
  Het lid of de bezoeker heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden.
 • Recht op wissen
  Leden of bezoekers hebben het recht om te verzoeken om verwijdering van gegevens die hen betreffen en die in het bezit zijn van de vereniging.
  De vereniging zal voldoen aan het verzoek van het lid of de bezoeker indien :
 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld;
 • de verwerking van de gegevens uitsluitend gebaseerd was op de toestemming van het lid of de bezoeker en het lid of de bezoeker zijn toestemming intrekt;
 • het lid of de bezoeker maakt op gerechtvaardigde gronden bezwaar tegen de verwerking.

 

In ieder geval kan het verzoek tot wissen door de vereniging worden geweigerd indien het verzoek noodzakelijk is voor de uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of voor de nakoming van een wettelijke of contractuele verplichting van de vereniging.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Leden en bezoekers kunnen vragen dat hun persoonsgegevens worden overgedragen aan een verantwoordelijke voor de verwerking die identiek is aan de vereniging. Het lid of de bezoeker kan daarom aan de vereniging vragen om de gegevens door te geven in een gestructureerd, algemeen gebruikt en computerleesbaar formaat.
 • Hoe uw rechten uitoefenen
  De hierboven vermelde rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar het adres van de Vereniging of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

 

 

8. Antwoordtermijnen

De Vereniging zal voldoen aan het verzoek van het lid of de bezoeker door te antwoorden op dezelfde manier als het lid of de bezoeker zijn/haar recht heeft uitgeoefend.
De vereniging verbindt zich ertoe te antwoorden op elk verzoek tot toegang, rectificatie of verzet, verwijdering of elk ander bijkomend verzoek om informatie binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen een termijn van maximum 1 maand vanaf de ontvangst van het verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan de antwoordtermijn verlengd worden tot 3 maanden, in overeenstemming met de toepasselijke Europese regelgeving.

 

9. Personen bevoegd om persoonsgegevens te raadplegen

Enkel de leden van het bestuursorgaan van de Vereniging zijn gemachtigd om persoonsgegevens te raadplegen, met uitzondering van de toepassing van punt 4 hierboven. Deze personen hebben de gegevens nodig omwille van de taken en opdrachten die hen werden toevertrouwd of omwille van de vereisten verbonden aan de activiteit van de Vereniging.

 
10. Klachten bij de bevoegde autoriteit

De Vereniging zal ervoor zorgen dat moeilijkheden die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens opgelost worden via dialoog. Indien dit echter niet mogelijk is, heeft het lid of de bezoeker het recht om een klacht in te dienen bij de DPA (Data Protection Authority).
De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd in de Pressestraat 35, 1000 Brussel, en kan telefonisch gecontacteerd worden op +32 2 274 48 00 of per e-mail op [email protected].